کلاس های کارگاه تخصصی تحلیل فیلم


 

کارگاه تحلیل فیلم از زاویه فیلمنامه ؛

استاد : جابر قاسمعلی

کارگاه تحلیل فیلم از زاویه بازیگر؛

استاد : داریوش ارجمند

کارگاه تحلیل موضوعی و ساختاری فیلم ؛

استاد : مهدی ارجمند

دوره های ترمی سه ماهه