دست نوشته های استاد خلیلی


(1394/08/15) آیا بازیگری نیاز به آموزش دارد ؟!
تلفن زنگ میخورد ،یکی از آن طرف خط،گاهی باخجالت وگاهی با گستاخی وپررویی تمام (که آن رابا رهایی اشتباه گرفته است)؛زمانی با لکنت وزمانی با لهجه غلیظ ؛وموقعی باصدای یک فر ...
ادامه مطلب
 
|  1