بازی کوانتومی


بازی کوانتومی

اگر بخواهیم از پدید ه ای بنام post method یا پسامتد در بازیگری مدرن صحبت کنیم باید به بازی ادوارد نورتون در مرد پرنده اشاره کرد.
سرعت پردازش ذهنی او در این فیلم بسیار بالاست. بطوریکه در آن واحد هم در ذهن خودش حضور دارد و هم در ذهن کاراکتر‌ چرا که این دو ذهن در تعریف مدیریت اگاهی نقش از هم تفکیک میشوند.
حضور توامان در هردو حوزه ی اگاهی من (خود بازیگر ) و نامن (کاراکتر ) که ناشی از چالاکی ذهن بازیگر خلاق است ما را بر آن میدارد که این نوع بازی را کوانتومی بنامیم .

آنچه در این شیوه میبینید یک کیفیت تعاملی بین دو حوزه شعوری اگاه و نیمه اگاه است که در حال مبادله ی اطلاعات اند و نتیجه چون یک طوفان کوانتومی در ریزشهای کلامی ، واکنشهای بدنی و خلاقیتهای ذهنی بازیگر متجلی میشود.

از کتاب مترونوم در بازیگری
گفتگو با مهدی ارجمند

تاریخ خبر : 1397/12/26

نویسنده : مهدی ارجمند

2071

نظرات کاربران

نظر شما