معرفی کتابهای تالیف و ترجمه شده توسط استاد مهدی ارجمند

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/04/07

جولیتا ماسینا

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1398/03/06

داریوش ارجمند در گفت و گو با بانی فیلم:

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1398/02/31

یادداشتی بر فیلم: ماه آگوست در اوسیج کانتی- ۲۰۱۳

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1398/03/01

مصاحبه ای درباره سینمای روسیه

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1398/02/28

تحلیلی بر فیلم «با او حرف بزن» – Talk To Her – 2002

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1398/02/27

تحلیل

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1397/12/26

مرگ معصومیت: تحلیلی بر فیلم “جاده” ۱۹۵۴- اثر فدریکو فللینی

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1398/02/24